artikkel

Kogukonnapraktika riiklikus ainekavas

laine
20. veebr. 2024

Kogukonnapraktika riiklikus ainekavas

Kogukonnapraktikat on märgatud ja praegusest hetkest on seda manitud ka riiklikus õppekavas! See on väga hea uudis, et programm on õppeaine kirjelduses välja toodud ja HTM’i poolt soovituslik!

Mis täpsemalt nende õppekavadega on?

Ajakohastatud riiklike õppekavade üks suur muudatus on, et enam ei ole ainekavades detailselt kirjeldatud õppesisu. Kesksel kohal on õpitulemused, mille saavutamiseks on õppijakesksust arvestades võimalik valida erinevaid teid. See annab koolidele suurema vabaduse oma koolis õpet kavandada – õppesisu tuleb kirjeldada kooli õppekavas, arvestades just oma kooli ja piirkonna eripära, võimalusi ning ka koolipere eelistusi.

Kõigil Eesti üldhariduskoolidel tuleb oma õppekavad ajakohastatud riiklike õppekavadega kooskõlla viia hiljemalt 2024. aasta sügiseks.

Lõik ühiskonnaõpetuse õppekava kirjeldusest:
“Ainekavaga tähtsustatakse senisest praktilisemat õpet, võimalust kogeda kodanikuks olemist. Soovitame umbes 1/3 õppemahust viia läbi praktilise tegevuse kaudu, kus õpilane peab ise kavandama, tegutsema ja otsuseid langetama.
Praktilise tegevuse kaudu saab toetada ka teadmiste laiendamist ja oskuste kujundamist. Praktiline tegevus võib olla õppe osana kavandatud järjestikuliselt või ka väiksemate osadena aineõppe raames. Nt oleks 70 tunnise õppe puhul praktilise osa maht 20-23 tundi. mis võivad toimuda nii tavapäraste tundide raames, väljaspool klassiruumi või õpilaste iseseisvate ja ühistegevustena koolivälisel ajal.
Praktiliste tegevustena võib läbi viia pikemaid õppeprojekte, kogukonnapraktikat, töötamist vabatahtlikuna mõne MTÜ või organisatsiooni juures, panustamist klassi, kooli või kogukonnas toimuva ürituse korraldamisse jms.
Kogukonnapraktika on kogemusõppe vormis ellu viidav kodanikuhariduse programm, mida saab rakendada ühiskonnaõpetuse aine raames praktilise õppena, et noored saaksid kogeda, millega vabaühendused tegelevad ja kuidas omatööd korraldavad, ning oskaksid ise tulevikus kaaluda pikaajalisemat vabatahtlikku tegevust, vabaühenduses töötamist või oma MTÜ loomist.
Suured tänud kõigile koostööpartneritele, vabaühendustele ja õpetajatele, kes sellel teekonnal on olnud 💚 Nüüd läheme veel kindlama ja julgema sammuga edasi 🥰
Kogukonnapraktika programmi ja ühendust toetab perioodil 1 aprill, 2023-30 aprill 2024 AFC toetusfond (ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga).