ACF perioodi kokkuvõte

MTÜ Kogukonnapraktika osales ACF VII taotlusvoorus, mis oli mõeldud väikeprojektidele vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks. Meie osalemine konkursil osutus edukaks ning olime ühed toetuse saajad 17´st (nimekiri toetuse saajatest).

 

Rahastuse taotluse peamised eesmärgid

Projekti eesmärk oli kogukonnapraktika programmi ja ühenduse arendus ning võimekuse tõus. Kogukonnapraktika programmi on läbi viidud alates 2012 aastast ja siinkohal materjalide ja programmi sisuülesehituse ajakohastamine on väga oluline. Organisatsiooni võimekust toetatakse läbi süsteemse suhtluskanali ja harjumuse loomise. Eesmärk on leida kõigile osapooltele sobiv koostöövorm, mis toetaks kogukonnapraktika tegevusi ja soodustaks partnerite vahelist kommunikatsiooni. Ning kolmandaks eesmärgiks oli läbi mõelda võimalikud rahastusmudelid, et programm oleks jätkusuutlik ning ei sõltuks liigselt projektidest.

 

Projekti tulemused

1.eesmärk – programmi ajakohastamine

Aasta jooksul kohtusime ja korraldasime mitmeid koosloome sündmusi ning koosolekuid programmi osapooltega. Kõigi ühine arvamus oli, et erinevaid materjale mis ühiskonnaõpetuse tundide läbiviimist toetavad, on juba piisavalt. Suuremat abi ja tuge vajatakse ühenduse ja kooli kokku viimisel, huvitavate seminaride korraldamisel ja õpilastele näidisprojektide pakkumisel.

Sellest tulenevalt korraldasimegi aasta jooksul erinevates Eesti piirkondades koosloome seminare (Narvas, Viljandis, Saaremaal, Tallinnas, Kundas), kuhu kutsusime esinema vabaühendusi. Päeva jooksul oli ka õpilastel eesmärk mõni projekt välja mõelda või vabaühenduse idee. Üks sündmuse kajastus näiteks Viljandist – LINK SIIN.

Koostöös vabaühendustega mõtlesime välja nii öelda näidisprojektid (ehk väljakutsed), mida õpetajatel oleks lihtne kasutada. Kuna tihtipeale õpilased ei oska kohe ise mõelda, millist kodanikuühiskonna probleemi nad tahaksid ja oskaksid lahendada, siis on neil võimalus valida olemasolevate seast või nende eeskujul midagi ise välja mõelda. Lisaks annab see hea sissevaate vabaühenduse tegevustesse, loob koostöö ja sujuva silla kogukonnapraktika tegemiseks.

Projektide kirjeldused koostöös vabaühendustega:

 

2. eesmärk – organisatsiooni võimekus

Avalikud ja strateegiliselt mõju loovad tegevused, partneritega koosloome võimalused

Koostöös Viljandi-, Jõgeva- ja Järvamaal vabaühenduste konsultantidega salvestasime podcasti, mis oli mõeldud kogukonnapraktika tutvustamisele. See on suurepärane allikas, mida jagada ja mida kuulates saab aimu meie tegevusest ja mõjust. Podcasti salvestus SIIN.

Haridus- ja teadusministeerium ajakohastas riiklike õppekavasid, mille suuremaks muudatuseks on see, et enam ei ole ainekavades detailselt kirjeldatud õppesisu. Kesksel kohal on õpitulemused, mille saavutamiseks on õppijakesksust arvestades võimalik valida erinevaid teid. See annab koolidele suurema vabaduse oma koolis õpet kavandada – õppesisu tuleb kirjeldada kooli õppekavas, arvestades just oma kooli ja piirkonna eripära, võimalusi ning ka koolipere eelistusi. Kõigil Eesti üldhariduskoolidel tuleb oma õppekavad ajakohastatud riiklike õppekavadega kooskõlla viia hiljemalt 2024. aasta sügiseks.

Tänu kogukonnapraktika jätkusuutlikule tegutsemisele, lisati programm ühiskonnaõpetuse õppekava protsessikirjeldusse, mis muudab meie programmi HTM’i poolt soovituslikuks ning lisab riikliku kvaliteedi märgise. Lisainfo antud muudatuse kohta leiab SIIT.

3. eesmärk – kogukonnapraktika jätkusuutlikkus

Tänu aktiivsele suhtlemisele koolidega ja programmi tutvustamisele, võeti Kogukonnarpaktika valikainena kasutusele veel kolmes gümnaasiumis (Saku Riigigümnaasium, Pelgulinna Gümnaasium, Vanalinna Hariduskolleegium). Kõikides koolides oli kursusele hea tagasiside ning soovitakse koostööd jätkata. Läbirääkimised käivad veel erinevate koolidega, kellel oleks huvi kursus õppekavasse lisada ja läbiviija Kogukonnapraktika MTÜ’lt sisse osta.

Oleme otsinud head võimalust programmi ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks, ning antud hetkel näeme, et kursuste läbiviimine oleks heaks võimaluseks. Vajadusel otsime ühendusse liikmeid juurde, kellel oleksid teadmised ja vaba aja ressurs kursusi koolides läbi viia.

Kokkuvõte

Antud projektist oli ühendusele mõõtmatu kasu. Meil oli suurepärane võimalus tugevdada koostööd partneritega, avastada võimalusi kuidas päriselt koostööd tõhustada ja millised on osapoolte vajadused. Meid tunnustati riiklikul tasandil, mis loob hea aluse kogukonnapraktika laienemisele veel rohkematesse koolidesse.Avatud Eesti Fond

In English
Community Practice (Kogukonnapraktika NGO) participated on the 7th open call, which was meant for institutional grants to support medium-sized advocacy and watchdog organisations (NGOs) in selected areas of support in achieving their strategic objectives while also focussing on capacity building and sustainability. Our proposal was successful and got funded among other 17 projects (link to the funded projects).
Main objectives of the project

The aim of the project was the development and capacity building of the community practice program and community. The further development of the community practice program is important to update the materials and content structure of the program. Organizational capacity is supported through systematic communication channel and habit creation. The goal is to find a form of cooperation suitable for all parties, which would support community practice activities and encourage communication between partners. And the third goal was to think through possible financing models so that the program would be sustainable and not overly dependent on projects.

 

Project results

1st objective – updating the program

During the year, we met and organized several co-creation events and meetings with the program parties. The common opinion of everyone was that there are already enough different materials that support the conduct of social studies lessons. More help and support is needed in bringing the community and the school together, organizing interesting seminars and offering students sample projects.

As a result, we organized co-creation seminars in different regions of Estonia during the year (Narva, Viljandi, Saaremaa, Tallinn, Kunda), where we invited NGOs to speak. During the day, the students also had the goal of coming up with a project or an idea for an NGO. One coverage of the event, for example, from Viljandi – LINK HERE.

In cooperation with non-governmental organizations, we came up with model projects (or challenges) that would be easy for teachers to use. Since students often do not immediately know what kind of civil society problem they would like and know how to solve, they have the opportunity to choose from existing ones or come up with something based on their example. In addition, it provides a good insight into the activities of the NGO, creates cooperation and a smooth bridge for community practice.

Descriptions of projects in cooperation with NGOs:

  • Recycling Center – What can be done to reduce the amount of textiles and household waste that reaches the Recycling Center?
  • Food Bank – Tour de Food
  • TAI – What can be done to make people eat healthier?
  • Mondo – How to make fair trade products popular in Estonia?
  • Let’s do it Foundation – Is a waste-free lifestyle possible?

 

2nd objective – organizational capacity

Public and strategically impact-creating activities, co-creation opportunities with partners

In cooperation with consultants of non-governmental organizations in Viljandi, Jõgeva and Järva County, we recorded a podcast that was intended to introduce community practice. It’s a great resource to share and listen to get a sense of what we’re doing and impact. Podcast recording HERE.

The Ministry of Education and Research updated the national curricula, the major change of which is that the curriculum no longer describes the study content in detail. Learning outcomes are central to the achievement of which, considering the learner-centeredness, it is possible to choose different paths. This gives schools greater freedom to plan their education in their school – the learning content must be described in the school’s curriculum, taking into account the particularities of their school and region, the possibilities, and also the preferences of the school family. All Estonian general education schools must bring their curricula into line with the updated national curricula by autumn 2024 at the latest.

Thanks to the sustainable operation of the community practice, the program was included in the process description of the social studies curriculum, which makes our program recommended by the Ministry of Education and Research and adds a national quality mark. Additional information about this change can be found HERE.

 

3rd objective – sustainability of community practice

Thanks to active communication with schools and introduction of the program, Community Practice program was introduced and conducted by our program manager (Mirell Merirand) as an elective subject in three high schools (Saku State High School, Pelgulinna High School, Vanalinna College of Education). All schools had good feedback on the course and they want to continue the cooperation. Negotiations are still ongoing with various schools that would be interested in adding the course to the curriculum and purchasing the facilitator from Kogukonnapraktika MTÜ.

We have been looking for a good way to ensure the sustainability of the program and the community, and at this point we see that conducting courses would be a good way. If necessary, we are looking for additional members to the association who have the knowledge and free time resources to conduct courses in schools.

Summary

The community benefited immeasurably from this project. We had a great opportunity to strengthen cooperation with partners, discover ways to really improve cooperation and what are the needs of the parties. We were recognized at the national level, which creates a good basis for the expansion of community practice to even more schools.

Avatud Eesti Fond