Aktiivsete Kodanike Fondi toetus!

MTÜ Kogukonnapraktika osales VII taotlusvoorus, mis oli mõeldud väikeprojektidele vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks. Meie osalemine konkursil osutus edukaks ning oleme ühed toetuse saajad 17´st (nimekiri toetuse saajatest). 
Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. ACF-i eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ja kodanikuaktiivsust ning suurendada haavatavate rühmade mõjujõudu. Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna pikaajalist jätkusuutlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises.

 

Rahastuse taotluse peamine eesmärk

Projekti eesmärk on kogukonnapraktika programmi ja ühenduse arendus ja võimekuse tõus. Kogukonnapraktika programmi edasiarendus on oluline materjalide ja programmi sisuülesehituse ajakohastamiseks. Programmi materjalid ja ülesehitus vajavad uuendamist, õpilastele suunatud materjalid oleks vaja uuendada ja võimalusel ka interaktiivsemaks kujundada. Organisatsiooni võimekust toetatakse läbi süsteemse suhtluskanali ja harjumuse loomise. Luuakse regulaarne suhtluskanal ning virtuaalsed kohtumised, mille abil soodustatakse koolide ja vabaühenduste ja teiste partnerite vahelist kommunikatsiooni. Lisaks virtuaalsetele kohtumistele ning infojagamistele on plaanis korraldada koolitus, koostöö seminare praktikate jagamiseks ja koostöö edendamiseks. Projekti kolmas eesmärk on vabaühenduse rahastusmudeli arendus. Arendus oleks vajalik, et MTÜ Kogukonnapraktika saaks läbi mõelda rahastuse edasised võimalused ja allikad.

Projekt kestab 1 aprill, 2023 – 30 aprill, 2024 (13 kuud).

Active Citizens Fund in Estonia

Support to civil society is a key priority for the EEA Grants 2014-2021, funded by Iceland, Liechtenstein and Norway in 15 EU Member States in Central and Southern Europe and the Baltics.

Community Practice (Kogukonnapraktika NGO) participated on the 7th open call, which was meant for institutional grants to support medium-sized advocacy and watchdog organisations (NGOs) in selected areas of support in achieving their strategic objectives while also focussing on capacity building and sustainability. Our proposal was successful and got funded among other 17 projects (link to the funded projects).

The purpose of this project

The purpose of this project is to develop the Community Practice program and to increase its capacities.

The further development of the Community Practice program is important for updating the materials and content structure of the program. We want it to be up to date, and if possible more interactive for students.

Organizational capacity is supported through a systematic communication channel creation. We will create a regular communication channel and virtual meetings, which will facilitate communication between schools, CSOs and other partners. In addition to virtual meetings and information sharing, we plan to organize training and cooperation seminars to share practices and promote cooperation.

The third goal of this project is to develop a financing model for the CSO. Currently, the activities are supported by the reserves of the Union of Non-Governmental Organizations and by the British Council. This development would be necessary so that Kogukonnapraktika NGO could consider further possibilities and sources of funding.

Duration of this project is 1.04.2023-31.04.2024.